Työelämäyhteyksiä

LUKIOLAISEN TYÖELÄMÄN STARTTI -PASSI

Lu­ki­o­lai­sen työ­e­lä­män start­ti-pas­siin vaa­di­taan kym­me­nen kurs­sia, jois­ta vii­si kurs­sia on va­lit­ta­va seu­raa­vis­ta: ta­lous­ma­te­ma­tiik­ka, yrit­tä­jyys­kurs­si, laki­tie­don kurs­si, puhe­vies­tin­nän kurs­si, vie­raan kie­len (es­pan­jan, ita­li­an, rans­kan, sak­san, ve­nä­jän, la­ti­nan) kurs­si tai Vuo­si yrit­tä­jä­nä -kurs­si.

Lo­put vii­si Lu­ki­o­lai­sen työ­e­lä­män start­ti -pas­siin si­säl­ly­tet­tä­vät opin­not voi­vat olla va­paa­va­lin­tai­ses­ti mm. toi­sen as­teen yh­teis­työ­kurs­se­ja, kuva­tai­teen, tie­to­tek­nii­kan sekä vies­tin­nän kurs­se­ja. Suo­ri­tet­tu­a­si Lu­ki­o­lai­sen työ­e­lä­män start­ti –pas­siin vaa­dit­ta­vat opin­not saat eril­li­sen to­dis­tuk­sen, jos­ta si­nul­le voi olla hyö­tyä työn­haus­sa. Lu­ki­o­lai­sen työ­e­lä­män start­ti -pas­sis­ta saat lisä­tie­to­ja opin­to-oh­jaa­jil­ta ja Kal­la­ve­den lu­ki­on koti­sivuilta.

 IKEA – KALLAVEDEN LUKION KUMMIYRITYS

Kal­la­ve­den lu­ki­on kum­mi­y­ri­tys on Kuo­pi­on IKEA. Tämä mah­dol­lis­taa moni­puo­li­sen yh­teis­työn kou­lun ja kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen vä­lil­lä esim. eng­lan­nin, kuva­tai­teen ja yrit­tä­jyys­kurs­sien mer­keis­sä. Luku­vuo­sit­tain kak­si opis­ke­li­jaa ote­taan IKE­Al­le työs­sä­op­pi­mi­seen koko jak­sok­si vii­den­nes­sä jak­sos­sa. Sa­mal­la nuo­ret saa­vat hy­väk­si­lu­et­tua lu­ki­on kurs­se­ja, ku­ten esi­mer­kik­si Yrit­tä­jyys­kurs­sin ja Työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mis­kurs­sin. Kal­la­ve­den lu­ki­on opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa lu­ki­o­ai­ka­na oman kou­lun tai am­ma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten yh­teis­työ­kurs­sien tar­jo­a­mia työ­e­lä­mä­val­miuk­sia edis­tä­viä opin­to­ja.

Lu­ki­o­lais­tem­me töis­tä pys­ty­tet­tiin ke­vääl­lä tai­de­näyt­te­ly IKE­Al­le Mat­kuk­seen.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015