Opiskelija-arviointi

Kurssiarviointi

Lu­ki­on tun­ti­jaon pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit ar­vi­oi­daan nu­me­roin (4-10). Nu­me­ro­ar­vos­te­lu ar­kis­toi­daan.

Kou­lu­koh­tais­ten sy­ven­tä­vien ja so­vel­ta­vien kurs­sien ar­vi­oin­tiu­ta­pa mää­ri­tel­lään kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa ja il­moi­te­taan kurs­sin yh­tey­des­sä. Nämä kurs­sit ar­vi­oi­daan joko nu­me­rol­la tai suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä.

Kurssin suorittaminen opetukseen osallistumatta

Opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa jon­kin kurs­sin ko­ko­naan tai osit­tain myös osal­lis­tu­mat­ta ope­tuk­seen. Lu­van it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn an­taa reh­to­ri opet­ta­jan suo­si­tuk­ses­ta. Lupa ano­taan kans­li­as­ta saa­ta­val­la lo­mak­keel­la. Täy­tet­ty­ään lo­mak­keen opis­ke­li­ja a) neu­vot­te­lee asi­as­ta ai­neen­o­pet­ta­jien kans­sa ja b) tuo sen jäl­keen lo­mak­keen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti reh­to­ril­le. Reh­to­ri myön­tää tai epää lu­van tar­kis­tet­tu­aan opis­ke­li­jan muut it­se­näi­set kurs­si­suo­ri­tuk­set.

Opis­ke­li­jal­la tu­lee olla näyt­töä sii­tä, että hän pys­tyy mää­rä­tie­toi­seen ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Lu­paa kurs­sin it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei an­ne­ta esi­mer­kik­si sil­loin, kun opis­ke­li­jal­la on kes­ken jää­nei­tä kurs­se­ja tai it­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia.

Opis­ke­li­jan on anot­ta­va it­se­näis­tä suo­ri­tus­ta hy­vis­sä ajoin – vii­meis­tään en­nen päät­tö­vii­kkoa seu­raa­vaa jak­soa var­ten.   Lu­paa it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei myön­ne­tä kes­ken kurs­sin; jos siis opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, hä­nel­le ei myön­ne­tä tä­män kurs­sin it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen lu­paa enää sa­man jak­son ai­ka­na.

Opis­ke­li­jal­la voi olla vain yksi it­se­näi­nen suo­ri­tus ker­ral­laan – ke­sän ai­ka­na kui­ten­kin kak­si. Uut­ta it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen lu­paa voi anoa sit­ten, kun edel­li­nen suo­ri­tus on val­mis.

Kurs­sin it­se­näi­ses­tä suo­ri­tuk­ses­ta ei voi saa­da hy­lät­tyä arvo­sa­naa 4Jos opis­ke­li­ja kes­keyt­tää kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, on opis­ke­li­jan il­moi­tet­ta­va sii­tä opet­ta­jal­le.

Arvioimatta jättäminen

Jos opis­ke­li­ja kes­keyt­tää kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, on opis­ke­li­jan il­moi­tet­ta­va sii­tä opet­ta­jal­le.

Huom!

Kurs­sin voi kes­keyt­tää vii­meis­tään kir­jal­li­sen ko­keen ai­ka­na. Jos ko­kees­sa il­moit­taa kes­keyt­tä­vän­sä oppi­ai­neen opis­ke­lun, uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­mah­dol­li­suus evä­tään. Kurs­sin voi myös kes­keyt­tää, jos jät­tää tu­le­mat­ta ko­kee­seen il­moit­ta­mat­ta hy­väk­syt­tyä syy­tä en­nen ko­et­ta. Opis­ke­li­jan on il­moi­tet­ta­va ko. kurs­sin opet­ta­jal­le jos ai­koo kes­keyt­tää kurs­sin.

Kurs­sin ar­vi­oin­ti edel­lyt­tää läs­nä­oloa kurs­sil­la, joll­ei erik­seen ole so­vit­tu kurs­sin it­se­näi­ses­tä suo­rit­ta­mi­ses­ta. Jos pois­sa­o­lo­jen mää­rä ylit­tää kol­me ope­tus­ker­taa (3 x 75 min), jää kurs­si ar­vos­te­le­mat­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja il­moit­taa huol­ta­jal­le kurs­sin kes­key­ty­mi­ses­tä kir­jal­li­ses­ti. Kes­key­ty­nyt kurs­si­suo­ri­tus nä­kyy Wil­mas­sa K-mer­kin­tä­nä.

Pois­sa­olot kurs­sil­ta on sel­vi­tet­tä­vä Wil­mas­sa päät­tö­päi­vään men­nes­sä. Kurs­sien teh­tä­vät on myös ol­ta­va teh­tyi­nä päät­tö­päi­vään men­nes­sä. Jos näin ei ole, opet­ta­ja ei ole vel­vol­li­nen ot­ta­maan si­nua kurs­si­ko­kee­seen ja kurs­si saat­taa kes­key­tyä.

Jos kurs­si kes­key­tyy, se on käy­tä­vä ko­ko­naan uu­del­leen.

It­se­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­va kurs­si jää ar­vi­oi­mat­ta, jos opis­ke­li­ja ei ole suo­rit­ta­nut an­net­tu­ja teh­tä­viä tai opis­ke­li­ja ei ole nou­dat­ta­nut it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen yh­tey­des­sä an­net­tu­ja oh­jei­ta tai so­pi­muk­sia.

Sai­rau­den tai jon­kin muun opet­ta­jan hy­väk­sy­män syyn ta­kia kes­ken ole­vas­ta kurs­si­suo­ri­tuk­ses­ta opis­ke­li­ja saa i-mer­kin­nän. Kurs­si on suo­ri­tet­ta­va lop­puun seu­raa­van jak­son ai­ka­na. Kurs­si­suo­ri­tus on täy­den­net­tä­vä seu­raa­van jak­son pa­lau­te­päi­vään men­nes­sä. Tä­män jäl­keen i-mer­kin­tä pois­te­taan ja koko kurs­si on suo­ri­tet­ta­va uu­del­leen.

Vilppi ja plagiointi

Jos opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy kurs­si­suo­ri­tuk­seen liit­ty­väs­sä ko­kees­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hä­nen kurs­si­suo­ri­tuk­sen­sa hy­lä­tään ja hän jou­tuu käy­mään ky­sei­sen kurs­sin uu­del­leen. Mat­ka­pu­he­li­men käyt­tö ko­kees­sa on eh­dot­to­mas­ti kiel­let­ty ja joh­taa ko­keen ja kurs­sin hyl­kää­mi­seen.

Sa­moin me­ne­tel­lään, jos jo­kin kurs­siin liit­ty­vä, ar­vi­oi­ta­va ja kurs­si­arvo­sa­naan vai­kut­ta­va suo­ri­tus osoit­tau­tuu pla­gi­aa­tik­si. Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan sitä, että toi­sen hen­ki­lön ide­oi­ta ja teks­tiä esi­te­tään oma­na tuo­tok­se­na alku­pe­räis­tä läh­det­tä il­moit­ta­mat­ta.

Vilp­pi­ta­pauk­set kä­si­tel­lään reh­to­rin, ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jan ja asi­an­o­mai­sen opis­ke­li­jan kes­ken. Täs­tä ti­lan­tees­ta laa­di­taan muis­tio, jon­ka asi­an­o­sai­set alle­kir­joit­ta­vat. Vil­pis­tä tie­do­te­taan aina opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le.

Uusintakuulustelu

Jos opis­ke­li­ja saa kurs­sis­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai kurs­sin suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, an­ne­taan opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun yh­den ker­ran sa­man luku­vuo­den ai­ka­na. Jos opis­ke­li­ja on pois­sa ko­kees­ta il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä, hä­nel­lä ei ole oi­keut­ta osal­lis­tua uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun. Sai­ras­tu­mi­ses­ta en­nen ko­et­ta on il­moi­tet­ta­va ko­keen opet­ta­jal­le tai kans­li­aan. Pois­sa­olo ko­kees­ta on sel­vi­tet­tä­vä kurs­sin opet­ta­jal­le en­nen uu­sin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta.

Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ko­rot­taa jo hy­väk­syt­tyä arvo­sa­naa, mut­ta hä­nen on kui­ten­kin suo­ri­tet­ta­va kurs­si uu­del­leen joko osal­lis­tu­mal­la ope­tuk­seen tai it­se­näi­se­nä kurs­si­suo­ri­tuk­se­na.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan omal­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la osoit­tees­sa https://wil­ma.kuo­pio.fi etu­si­vul­ta koh­das­ta Ten­tit.

Etenemisehdot

Ete­ne­mis­eh­dot, esim. kurs­sien suo­ri­tus­jär­jes­tys, sel­vi­te­tään ko. ai­neen ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Hyväksytysti suoritettu oppiaineen oppimäärä

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sana mää­räy­tyy opis­ke­li­jan opis­ke­le­mien pa­kol­lis­ten ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­ty­jen val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien kurs­si­arvo­sa­no­jen arit­meet­ti­se­na kes­ki­arvo­sa­na­na. Mai­ni­tuis­ta opin­nois­ta opis­ke­li­jal­la saa olla hy­lät­ty­jä kurs­se­ja enin­tään seu­raa­vas­ti:

Oppi­ai­neen oppi­mää­räs­sä ovat mu­ka­na kaik­ki opis­ke­li­jan ar­vi­oi­dut pa­kol­li­set ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­lyt val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit, eikä mi­tään niis­tä voi jäl­ki­kä­teen pois­taa. Oppi­ai­neen oppi­mää­rään liit­ty­vien mui­den sy­ven­tä­vien sekä so­vel­ta­vien kurs­sien ar­vi­oin­ti­ta­vas­ta pää­te­tään tar­kem­min ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa, ja nii­den poh­jal­ta saa­dul­la lisä­näy­töl­lä on mah­dol­lis­ta ko­rot­taa oppi­ai­neen päät­tö­arvo­sa­naa. Myös­kään kou­lu­koh­tai­sia sy­ven­tä­viä tai so­vel­ta­via kurs­se­ja ei opis­ke­li­ja voi jäl­ki­kä­teen pois­taa. Hy­lät­ty­jä kou­lu­koh­tai­sia kurs­se­ja ei las­ke­ta lu­ki­on oppi­mää­rään.

Ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan val­ta­kun­nal­li­si­na sy­ven­tä­vi­nä kurs­sei­na tar­jot­ta­vis­ta tee­ma­o­pin­to­jen kurs­seis­ta, pai­kal­li­sis­ta sy­ven­tä­vis­tä, val­ta­kun­nal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta ja pai­kal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta voi­daan lu­kea mu­kaan lu­ki­on oppi­mää­rään vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat kurs­sit.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Nu­me­ro­arvo­sa­noin ar­vi­oi­daan kaik­ki pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät sekä va­lin­nai­set vie­raat kie­let. Opin­to-oh­jauk­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä (S). Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, on hän oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yh­den kurs­sin. Va­lin­nai­sis­ta kie­lis­tä voi pyy­tää suo­ri­tus­mer­kin­nän, jos oppi­mää­rä kä­sit­tää vain kak­si kurs­sia.

Tee­ma­o­pin­to­jen kurs­seis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Tuntijakokokeiluun osallistuvat:

Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän

Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus liit­tää opin­toi­hin­sa kurs­se­ja muis­ta oppi­lai­tok­sis­ta. Muus­sa oppi­lai­tok­ses­sa suo­ri­te­tut opin­not voi­daan hy­väk­syä yh­den tai use­am­man lu­ki­on kurs­sin suo­ri­tuk­sek­si, mi­kä­li opin­not ta­voit­teil­taan vas­taa­vat kor­vat­ta­via lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sia opin­to­ja. Pää­tök­sen opin­to­jen hy­väk­sy­mi­ses­tä te­kee reh­to­ri opis­ke­li­jan ano­muk­ses­ta.

Jaksoarvostelu

Jak­so­ar­vi­oin­ti teh­dään kun­kin jak­son pää­tyt­tyä. 2. ja 4. jak­son jäl­keen alle 18-vuo­ti­ai­den opis­ke­li­joi­den huol­ta­jia pyy­de­tään tar­kas­ta­maan opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tuk­set. Kurs­si­arvo­sa­nat ovat jat­ku­vas­ti näh­tä­vis­sä Wil­mas­sa.

Lukion oppimäärän suoritus

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän, kun hän on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti kaik­kien opin­to-oh­jel­maan­sa kuu­lu­vien oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät (vä­hin­tään 75 kurs­sia).

Huom!

Jos et ole suo­rit­ta­nut 3. vuo­den kol­man­nen jak­son päät­ty­es­sä lu­ki­on oppi­mää­rää, si­nun tu­lee neu­vo­tel­la opin­to-oh­jaa­jan kans­sa suo­ri­tuk­sis­ta ja alle­kir­joit­taa suo­ri­tus­suun­ni­tel­ma! Jos si­nul­la ei ole lu­ki­on oppi­mää­rä suo­ri­tet­tu­na 4.5.2021 men­nes­sä, et ehkä val­mis­tu yli­op­pi­laak­si ke­vääl­lä 2021.

Oppiaineen oppimäärän arvosanan korotus ja tentit

”Opis­ke­li­jal­le, joka ei ole tul­lut hy­väk­sy­tyk­si jos­sa­kin oppi­ai­nees­sa tai joka ha­lu­aa ko­rot­taa saa­maan­sa arvo­sa­naa, on jär­jes­tet­tä­vä mah­dol­li­suus eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa arvo­sa­nan ko­rot­ta­mi­seen.” (Lu­ki­o­a­se­tus 810/1998, 8 § 3 mom)

Opis­ke­li­ja voi osal­lis­tua täl­lai­seen kuu­lus­te­luun eli tent­tiin yh­den ker­ran ky­sei­sen oppi­ai­neen yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ker­taa koh­den. Mi­kä­li opis­ke­li­ja osoit­taa eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa suu­rem­paa kyp­syyt­tä ja oppi­ai­neen hal­lin­taa kuin kurs­sien ar­vos­te­lus­ta mää­räy­ty­vä oppi­ai­neen arvo­sana edel­lyt­tää, tu­lee arvo­sa­naa ko­rot­taa.

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sa­naa on mah­dol­lis­ta ko­rot­taa edel­lä mai­ni­tun eril­li­sen kuu­lus­te­lun li­säk­si

Opinto-ohjelman tarkistus

Jos si­nun pi­tää muut­taa va­lit­se­maa­si opin­to-oh­jel­maa, ota en­sin yh­teyt­tä ai­neen­o­pet­ta­jaan tai opin­to-oh­jaa­jaan. Opin­to-oh­jaa­jan kans­sa voit laa­tia myös hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma­si. Kurs­si­muu­tok­set on teh­tä­vä en­nen päät­tö­vii­kon al­kua seu­raa­vaa jak­soa var­ten.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015