Ohjaus- ja tukitoimenpiteet

Opinto-ohjaus

Lu­ki­on opin­to-oh­jauk­sen tar­koi­tuk­se­na on aut­taa opis­ke­li­jaa lu­kio-opis­ke­lus­sa ja luo­da poh­jaa lu­ki­on jäl­kei­sel­le ura­va­lin­nal­le. Opin­to-oh­jaus to­teu­te­taan luok­ka­o­pis­ke­lu­na ja pien­ryh­mä- sekä yk­si­lö­oh­jauk­se­na. Opis­ke­li­ja voi va­ra­ta ajan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai ryh­mäs­sä opin­to-oh­jaa­jal­ta tai tul­la il­man ajan­va­raus­ta neu­vot­te­le­maan opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Jo­kai­sel­la ryh­mäl­lä on oma vas­tuu-opo. Opin­to-oh­jaa­jat löy­dät 1. ker­rok­ses­ta.

Opin­to-oh­jaa­jien pu­he­lin­nu­me­rot ovat:

Jo­kai­nen opet­ta­ja on opis­ke­li­jan oh­jaa­ja oman oppi­ai­neen­sa opis­ke­luun liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.

Ryhmänohjaus

Ryh­män­oh­jaa­ja seu­raa oman ryh­män­sä opis­ke­li­joi­den opin­to­jen edis­ty­mis­tä ja kurs­si­va­lin­to­ja sekä puut­tuu tar­vit­ta­es­sa on­gel­miin. Ryh­män­oh­jaa­jat pi­tä­vät vii­koit­tain ryh­män­oh­jaa­jan tuo­ki­on, jol­loin kä­si­tel­lään ajan­koh­tai­sia kou­luun ja opis­ke­luun liit­ty­viä asi­oi­ta.  Ryh­män­oh­jaus pi­de­tään kes­ki­viik­koisin klo 12.45 – 13.05 ryh­män­oh­jaa­jien luo­kis­sa. Kaik­kien opis­ke­li­joi­den tu­lee olla mu­ka­na ryh­män­oh­jauk­ses­sa. Ryh­män­oh­jaus on osa opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­lis­ta kurs­sia, joka suo­ri­tet­taan kol­men vuo­den ai­ka­na. Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan OPO1-kurs­si suo­ri­te­taan ko­ko­naan en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na.

Ryh­män­oh­jaa­jat ja opin­to-oh­jaa­ja pi­tä­vät tar­vit­ta­es­sa yh­teyt­tä opis­ke­li­joi­den van­hem­piin tai huol­ta­jiin. Ryh­män­oh­jauk­ses­sa kä­si­tel­lyt asi­at löy­dät myös kou­lun koti­si­vul­ta.

Il­moi­tus­tau­lut tu­lee tut­kia sään­nöl­li­ses­ti. Il­moi­tus­tau­luil­la on aina mm. vii­mei­sin kurs­si­tar­jo­tin, tie­dot yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta ja muut ajan­koh­tai­set asi­at. Päi­vä- ja viik­ko­koh­tai­set tie­do­tuk­set voit lu­kea ala-au­lan info-TV:stä.

Tukiopetus

Jos si­nul­la on vai­keuk­sia lu­ki­os­sa jon­kin ai­neen opis­ke­lus­sa, voit saa­da tu­ki­o­pe­tus­ta. Kysy li­sää ai­neen­o­pet­ta­jal­ta. Maa­nan­tai­sin klo 14.30 pi­däm­me läk­sy­pa­jaa, jon­ne voit tul­la opet­ta­jan joh­dol­la te­ke­mään kiel­ten tai ma­te­ma­tii­kan läk­sy­jä.

Erityisopettaja/erityinen tuki lukiossa

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jan teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­jaa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä vai­keuk­sis­sa (esim. kie­lel­li­set vai­keu­det ku­ten lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keus eli luki­vai­keus). Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on ensi­si­jai­ses­ti pe­da­go­gis­ta tu­kea, joka koh­dis­tuu op­pi­maan op­pi­mi­seen, oman op­pi­mis­tyy­lin löy­tä­mi­seen sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen op­pi­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta, te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via tes­te­jä ja tu­kee opis­ke­lus­sa. Hän myös opas­taa mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vien eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ano­mi­ses­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten. Huo­leh­di itse, että saat tar­vi­tes­sa­si luki-to­dis­tuk­sen yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten il­moit­tau­tu­mi­sen liit­teek­si.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mii Han­na-Ma­ria An­ti­kai­nen. Hä­nen vas­taan­otto­ai­kan­sa on Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la 1. ker­rok­ses­sa en­ti­sis­sä ter­vey­den­hoi­ta­jan ti­lois­sa maa­nan­tai­sin, tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Eri­tyis­o­pet­ta­jan ta­voit­taa Wil­ma-vies­tein, säh­kö­pos­tit­se han­na-ma­ria.an­ti­kai­nen@kuo­pio.fi tai pu­he­li­mit­se 044-7181 352.

Opiskelijahuolto

Oppi­lai­tos­koh­tai­sen opis­ke­lu­huol­to­ryh­män teh­tä­vä­nä on vas­ta­ta oppi­lai­tok­sen opis­ke­lu­huol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä, to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta.  Ryh­mää joh­taa reh­to­ri.

Yk­si­lö­koh­tai­nen opis­ke­lu­huol­to to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan ja hä­nen huol­ta­jien­sa kans­sa. Opis­ke­li­jan omat toi­vo­muk­set on otet­ta­va huo­mi­oon hän­tä kos­ke­vis­sa toi­men­pi­teis­sä ja rat­kai­suis­sa. Ala­i­käi­sel­lä on oi­keus kiel­tää huol­ta­jaa osal­lis­tu­mas­ta it­se­ään kos­ke­van asi­an kä­sit­te­lyyn ja saa­mas­ta hän­tä kos­ke­via tie­to­ja pai­na­vas­ta syys­tä, jos se ei ole sel­väs­ti vas­toin hä­nen etu­aan. Huol­ta­jal­la ei ole oi­keut­ta kiel­tää ala­i­käis­tä käyt­tä­mäs­tä opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lu­ja.

Asi­an kä­sit­te­ly moni­a­lai­ses­sa asi­an­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä pe­rus­tuu opis­ke­li­jan suos­tu­muk­seen. Ell­ei opis­ke­li­jal­la ole edel­ly­tyk­siä ar­vi­oi­da an­net­ta­van suos­tu­muk­sen mer­ki­tys­tä, suos­tu­muk­sen an­taa huol­ta­ja. Opis­ke­li­jan yk­si­löi­dyl­lä kir­jal­li­sel­la suos­tu­muk­sel­la hä­nen asi­an­sa kä­sit­te­lyyn voi osal­lis­tua tar­vit­ta­via opis­ke­li­ja­huol­lon yh­teis­työ­ta­ho­ja tai opis­ke­li­jan lä­hei­siä.

Koulusta eroaminen

Jos opis­ke­li­ja ero­aa kou­lus­ta, on hä­nen il­moi­tet­ta­va asi­as­ta reh­to­ril­le ja va­rat­ta­va oh­jaus­aika opin­to-oh­jaa­jal­ta. Opis­ke­li­jan on pyy­det­tä­vä kans­li­as­ta vi­ral­li­nen ero­to­dis­tus, joka ar­kis­toi­daan. Kou­lus­ta ero­a­mi­ses­ta kes­kus­tel­laan huol­ta­jan kans­sa ja asi­as­ta il­moi­te­taan Et­si­väl­le nuo­ri­so­työl­le.

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015