Opiskelijaterveydenhuolto

Terveydenhoitaja

Kat­so vi­deo lu­ki­o­lai­sen ter­vey­den­huol­los­ta!

Kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­ja on Heli Ko­leh­mai­nen (puh. 044 7186559)

Kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­ja on Heli Ko­leh­mai­nen (puh. 044 7186559)

AJAN­KOH­TAIS­TIE­DO­TE OPIS­KE­LU­TER­VEY­DEN­HUOL­LON PAL­VE­LUIS­TA:

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia ter­vey­den­hoi­ta­jan avo­vas­taan­otto on tois­tai­sek­si sul­jet­tu.

Vas­taan­o­tol­le tul­laan ai­no­as­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Ajan­va­raus kai­kis­sa asi­ois­sa pu­he­li­mit­se.

Pu­he­lin­aika klo 7.45-8.15 ja klo 11-13

puh.  0447186559

Tul­li­por­tin­katu 15, I por­ras, 4 krs.

Ajan­va­raus tar­vi­taan seu­raa­vis­sa asi­ois­sa:

Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä

Ter­veys­tar­kas­tuk­set opis­ke­li­joil­le 1. opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na. Po­jil­la li­säk­si Puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­tar­kas­tus toi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na.

Kuo­pi­on kau­pun­gin net­ti­sivuilta löy­dät tie­toa mm. opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta. 1. vuo­den opis­ke­li­jat voi­vat tu­los­taa net­ti­sivuilta ter­veys­ky­se­ly­lo­mak­keen en­nen ter­veys­tar­kas­tus­ta. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon si­vuil­le pää­set suo­raan ohei­sen lin­kin kaut­ta https://www.kuo­pio.fi/fi/kuo­pi­on-lu­ki­ot

Lääkäri

Ajan­va­raus lää­kä­ril­le ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta. Kou­lum­me lää­kä­ri vas­taan­ot­taa opis­ke­li­joi­ta pää­ter­veys­a­se­mal­la, Tul­li­por­tin­katu 15.

Suun terveydenhuolto

Ham­mas­hoi­to teh­dään pää­sään­töi­ses­ti koti­paik­ka­kun­nal­la. Päi­vys­tys­a­si­at, ku­ten ham­mas­tapa­tur­mat ja –sär­ky, voi­daan hoi­taa myös opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­la. Ham­mas­hoi­to on alle 18-vuo­ti­ail­le mak­su­ton. Käyt­tä­mät­tö­mäs­tä ja pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta ham­mas­lää­kä­ri­a­jas­ta pe­ri­tään sak­ko­mak­su.

Asi­a­kas­pal­ve­lu puh. 017 186 611

Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut

Tar­vit­se­ma­si tie­to so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta, esim. mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta, krii­si­kes­kuk­sen toi­min­nas­ta ym löy­tyy https://www.kuo­pio.fi/fi/etu­sivu#

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psy­ko­lo­gien ja -ku­raat­to­rien työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia yh­teis­työs­sä oppi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Opis­ke­li­ja voi kes­kus­tel­la ku­raat­to­rin tai psy­ko­lo­gin kans­sa luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja mak­sut­to­mas­ti opis­ke­luun ja omaan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Ku­raat­to­rin ja psy­ko­lo­gin luok­se voi ha­keu­tua myös van­hem­man, opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan, opet­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jan vä­li­tyk­sel­lä.

Kuraattoripalvelut

Ku­raat­to­rit vas­taa­vat oppi­lai­tok­sen so­si­aa­li­työn pal­ve­luis­ta. He oh­jaa­vat ja aut­ta­vat opis­ke­li­jaa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, ku­ten it­se­näis­ty­mi­seen, asu­mi­seen, toi­meen­tu­loon, mie­len­ter­vey­teen, ar­jen­hal­lin­taan, opis­ke­lu­kun­toon ja opis­ke­lu­val­miuk­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Ku­raat­to­rit tie­dot­ta­vat opis­ke­li­joi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä tar­vit­ta­es­sa oh­jaa­vat opis­ke­li­joi­ta eri­lais­ten pal­ve­lui­den pii­riin ja työ­kun­non ar­vi­oin­tiin.

Ku­raat­to­rin kans­sa ta­paa­mi­sen voi so­pia joko lu­ki­ol­le tai Käsi­työ­katu 41. Ku­raat­to­ri on kou­lul­la ta­vat­ta­vis­sa kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin sa­mas­sa ti­las­sa mis­sä on eri­tyis­o­pet­ta­jan vas­taan­otto.

Ku­raat­to­ri­na toi­mii Piia Kuu­se­la, puh. 044 7181978 piia.kuu­se­la@kuo­pio.fi.

Psykologipalvelut

Psy­ko­lo­gin työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia. Psy­ko­lo­giin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si stres­sin, ma­sen­nuk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den, ylei­sen pa­han olon tai ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vien sekä eri­lais­ten krii­sien vuok­si.  Psy­ko­lo­gi te­kee ly­hyt­kes­tois­ta asi­a­kas­työ­tä, käyn­ti­mää­rät ja –ti­heys vaih­te­le­vat yk­si­löl­li­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa psy­ko­lo­gi oh­jaa opis­ke­li­jan jat­ko­hoi­toon.

Kal­la­ve­den lu­ki­on psy­ko­lo­gi Tar­ja Rou­hi­ai­nen on ta­vat­ta­vis­sa tar­vit­ta­es­sa/erik­seen so­vit­ta­es­sa Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la. Vas­taan­otto ajan­va­rauk­sel­la, Käsi­työ­katu 41. Ajan voi va­ra­ta soit­ta­mal­la puh. 044-718 4098, teks­ti- tai Wil­ma-vies­til­lä. Yh­teyt­tä voi ot­taa myös van­hem­man, opet­ta­jan, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jien vä­li­tyk­sel­lä. Kak­sois­tut­kin­toa suo­rit­ta­vat opis­ke­li­jat voi­vat ot­taa yh­teyt­tä lu­ki­on psy­ko­lo­giin tai Sak­kyn opin­to­alan mu­kai­seen psy­ko­lo­giin (yh­teys­tie­dot löy­ty­vät www.sak­ky.fi).

 

Tie­toa ter­veys­pal­ve­luis­ta löy­tyy myös ne­tis­tä, http://www.kuo­pio.fi/web/ter­veys­pal­ve­lut

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015