Lukion tuntijakokokeilu

Kal­la­ve­den lu­kio on mu­ka­na Ope­tus­hal­li­tuk­sen tun­ti­jako­ko­kei­lus­sa. Ko­kei­lu kos­ki syk­syl­lä 2016 ja 2017 aloit­ta­nei­ta opis­ke­li­joi­ta. Lu­ki­o­lai­nen sai va­li­ta, osal­lis­tuu­ko ko­kei­luun vai suo­rit­taa­ko opin­not syk­syl­lä 2016 voi­maan tul­leen val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­on tun­ti­jaon mu­kai­ses­ti. Opis­ke­li­jat te­ki­vät tun­ti­jakova­lin­nan syk­syl­lä oppi­lai­tok­sen il­moit­ta­man aika­tau­lun mu­kaan. Ko­kei­lus­sa nou­da­te­taan Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­ta 2015 ja nii­den mu­kaan laa­dit­tua lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­maa.

Osa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön ko­kei­lu­tun­ti­jaon mu­kai­sis­ta kurs­seis­ta poik­ke­aa lu­ki­o­lais­sa tar­koi­te­tun kou­lu­tuk­sen ylei­sis­tä val­ta­kun­nal­li­sis­ta ta­voit­teis­ta ja tun­ti­ja­os­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (942/2014) 9 §:n mu­kai­ses­ta tun­ti­ja­os­ta. Näi­den kurs­sien osal­ta nou­da­te­taan Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­ta 2015 si­ten, että ko­kei­lu­tun­ti­jaon val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit vas­taa­vat lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä.

Tun­ti­jako­ko­kei­lu kos­kee re­aa­li­ai­nei­ta. Ko­kei­lu­tun­ti­ja­os­sa opis­ke­li­ja va­lit­see ym­pä­ris­tö- ja luon­non­tie­teel­li­ses­tä opin­to­ko­ko­nai­suu­des­ta yh­teen­sä vä­hin­tään 9 sy­ven­tä­vää kurs­sia, jois­ta vä­hin­tään yksi kurs­si on ter­veys­tie­toa ja hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­ses­ta opin­to­ko­ko­nai­suu­des­ta vä­hin­tään 9 sy­ven­tä­vää kurs­sia, jois­ta vä­hin­tään yksi kurs­si on us­kon­toa/ elä­män­kat­so­mus­tie­toa.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den 2015 lu­vus­sa 6.3 mää­ri­tel­tyä oppi­mää­rän arvo­sa­nan an­ta­mis­ta nu­me­roin so­vel­le­taan ko­kei­lus­sa seu­raa­vas­ti:

Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015