Kansainvälisen liiketoiminnan linja

”Kansainvälinen liiketoiminta on ainutlaatuinen mahdollisuus saada etulyöntiasema tulevaisuuteen. Opiskelijoilla on mahdollisuus verkottua koulun kautta työelämään, sekä oppia kansainvälisestä tekemisestä. Väittäisin, ettei kansainvälisen liiketoiminnan kaltaista ”meininkiä” ei ole missään muussa lukiossa Suomessa.”
 ”Hallitsen nykyään paremmin rahankäyttöäni, ja olen saanut paljon oppia tulevaa työuraa ja opiskelua varten.”
Kallaveden lukion kansainvälisen liiketoiminnan linja on hieno juttu ja antaa erityisen hyviä valmiuksia niin kansainvälisyyteen kuin korkea-asteen kauppatieteellisiin ja liiketalouden opintoihin.”

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa on mah­dol­li­suus opis­kel­la kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan pe­rus­tei­ta. Kan­sain­vä­li­nen lii­ke­toi­min­ta vaa­tii kiel­ten osaa­mis­ta, pe­reh­ty­nei­syyt­tä lii­ke­toi­min­taan ja kult­tuu­rien tun­te­mus­ta. Kaik­kia opis­ke­li­joi­ta kan­nus­te­taan suo­rit­ta­maan ta­lous­tie­teen kurs­si, yrit­tä­jyys­kurs­si ja kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan kurs­si, jot­ka toi­mi­vat pe­rus­tei­na kan­sain­vä­li­seen lii­ke­toi­min­nan opin­toi­hin. Lu­ki­o­ai­ka­na on mah­dol­lis­ta opis­kel­la usei­ta kan­sain­vä­li­seen lii­ke­toi­min­taan pe­rus­tu­via kurs­se­ja. Kurs­se­ja tu­lee suo­rit­taa vä­hin­tään 12 kurs­sia ja kurs­sit va­li­taan eri aine­ko­reis­ta: lii­ke­toi­min­nan kurs­seis­ta, kan­sain­vä­li­syy­den kurs­seis­ta, kiel­ten kurs­seis­ta, ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den kurs­seis­ta, tai­to- ja tai­de­ai­nei­den kurs­seis­ta sekä re­aa­li­ai­nei­den kurs­seis­ta. Pa­kol­lis­ten kol­men kurs­sin li­säk­si opis­ke­li­jan tu­lee va­li­ta vä­hin­tään kol­me lii­ke­toi­min­nan kurs­sia ja vä­hin­tään kol­me kan­sain­väli­syys­kurs­sia.

Opin­not muo­dos­tu­vat kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan verk­ko­kurs­seis­ta:

Sekä lu­ki­on muus­ta kurs­si­tar­jon­nas­ta va­li­tuis­ta kurs­seis­ta, ku­ten

Li­säk­si opin­toi­hin kuu­luu mah­dol­li­suuk­sia opis­kel­la lii­ke­ta­lou­den opin­to­ja muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa.

Tul­tu­a­si va­li­tuk­si Kal­la­ve­den lu­ki­oon opis­ke­li­jak­si si­nul­la on mah­dol­li­suus va­li­ta lii­ke­toi­min­nan opin­to­ja.

Kuu­lum­me kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan lu­ki­o­ver­kos­toon ja olem­me Hund­rED-kou­lu­na mu­ka­na Kan­sain­vä­li­set työ­e­lä­mä­tai­dot -pro­jek­tis­sa. Hank­keen suo­je­li­ja on Suo­men Pan­kin joh­ta­ja Erk­ki Lii­ka­nen.

Li­sää tie­to­ja: opin­to-oh­jaa­ja Anne Sivén, anne.si­ven@ope­du.kuo­pio.fi, puh. 044 7184528.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015