Kouluvuoden tapahtumia

2014-2015

Lukuvuoden tapahtumia
Lupa välittää –kampanjan puitteissa vierailut hoivakodeissa:

Äi­din­kie­len ryh­mät kä­vi­vät kat­so­mas­sa Kaik­ki Ki­ves­tä –näy­tel­män, Lok­ki-näy­tel­män sekä nuo­ri­so­mu­si­kaa­lin Back to the 80s.

Koululla järjestettiin seuraavat kilpailut:
Osallistuttiin seuraaviin kyselyihin/tutkimuksiin:
Tehtiin seuraavat kyselyt:

20.3. kat­sel­tiin kou­lun pi­hal­la erit­täin har­vi­nais­ta luon­non il­mi­ö­tä, kun kuu pi­men­si au­rin­gon lä­hes ko­ko­naan. Mat­ti Lähtevänoja jär­jes­ti pai­kal­le kau­ko­put­ket ja muut tar­vit­ta­vat vä­li­neet. Ko­ke­mus oli hie­no ja ai­nut­ker­tai­nen; oman kou­lun väen li­säk­si myös naa­pu­rus­toa saa­pui pi­men­nys­tä kat­se­le­maan.

Penkkarit 2015

20.3. kat­sel­tiin kou­lun pi­hal­la erit­täin har­vi­nais­ta luon­non il­mi­ö­tä, kun kuu pi­men­si au­rin­gon lä­hes ko­ko­naan.

“20.3. kat­sel­tiin kou­lun pi­hal­la erit­täin har­vi­nais­ta luon­non il­mi­ö­tä, kun kuu pi­men­si au­rin­gon lä­hes ko­ko­naan. Mat­ti Lähtevänoja jär­jes­ti pai­kal­le kau­ko­put­ket ja muut tar­vit­ta­vat vä­li­neet. Ko­ke­mus oli hie­no ja ai­nut­ker­tai­nen; oman kou­lun väen li­säk­si myös naa­pu­rus­toa saa­pui pi­men­nys­tä kat­se­le­maan.”

Fy­sii­kan kurs­si­lai­set tu­tus­tui­vat Kuo­pi­on Ener­gi­an toi­min­taan.

Penkkarit 2015

Van­ho­jen­päi­vä 2015

Kal­la­ve­den lu­ki­o­lai­set Hel­sin­gin ret­kel­lä 3.12.. Vie­rai­lu­koh­tei­na mm. edus­kun­ta ja Kan­sal­lis­mu­seo.

Vuo­si­ker­to­mus - Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio2014-20158.4.2015