Oppikirjat 2014-2015

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa luku­vuon­na 2014 – 2015 käy­tös­sä ole­vat oppi­kir­jat:

Voit käyt­tää säh­köi­siä oppi­kir­jo­ja niis­sä oppi­ai­neis­sa mis­sä se on mah­dol­lis­ta.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
ENGLANTI

Voit käyt­tää myös Profiles-sar­jan digi­kir­jo­ja.

A-RUOTSI (RUA)
B-RUOTSI (RUB)

Voit käyt­tää myös Galleri-sar­jan digi­kir­jo­ja.

A-RANSKA

Hie­ta­nie­mi, Kiesi, Jul­ku­nen, Sévon: Systématique (Ope­tus­hal­li­tus)

B2 -RANSKA
B3 –RANSKA
A-SAKSA

LI­SÄK­SI:

Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen. SanomaPro.

Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen. WSOY.

B2-SAKSA

LI­SÄK­SI:

Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen. SanomaPro.

Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen.SanomaPro.

B3-SAKSA

Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen. WSOY.

Lisäksi SAB3 4 – SAB3 8

Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen. SanomaPro.

ITALIA, IAB3-kieli
ESPANJA, EAB3-kieli
VEB3-VENÄJÄ
PITKÄ MATEMATIIKKA

Kai­kil­la kurs­seil­la hy­väk­sy­tään myös vas­taa­vat digi­kir­jat.

LYHYT MATEMATIIKKA

Kai­kil­la kurs­seil­la hy­väk­sy­tään myös vas­taa­vat digi­kir­jat.

FYSIIKKA

Vas­taa­vat säh­köi­set e-kir­jat käy­vät myös.

KEMIA
BIOLOGIA

Bi­o­lo­gi­an kurs­seil­la voi käyt­tää myös sa­man kir­ja­sar­jan säh­köis­tä oppi­kir­jaa.

MAANTIEDE

Maan­tie­teen kurs­seil­la voi käyt­tää myös sa­man kir­ja­sar­jan säh­köis­tä oppi­kir­jaa.

USKONTO, ev.lut.

Han­ki, Könni, Leh­to­nen, Man­ni­nen, Nyys­sö­nen:

Kir­ja­paja.

ORTODOKSINEN USKONTO
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
FILOSOFIA

Opet­ta­jan kans­sa voi so­pia myös muun kus­tan­ta­jan kir­jan käy­tös­tä.

HISTORIA (HI)

Link­ki 1. Te­ki­jät: Lah­ti­nen, Ri­pat­ti, Si­mi­lä, Uk­ko­nen (Sa­no­ma Pro 2009)

Link­ki 2. Te­ki­jät: Lah­ti­nen, Ri­pat­ti, Si­mi­lä (Sa­no­ma Pro 2009)

Link­ki 3. Te­ki­jät: Au­nes­luo­ma, Leh­to­nen, Putus-Hilasvuori, Uk­ko­nen, Vuo­re­la (Sa­no­ma Pro 2009)

Link­ki 4. Te­ki­jät: Au­nes­luo­ma, Putus-Hilasvuori, Uk­ko­nen, Vuo­re­la (Sa­no­ma Pro 2. pai­nos 2013)

Link­ki 5. Te­ki­jät: Höysä, Lah­ti­nen, Leh­to­nen (Sa­no­ma Pro 2011 )

Link­ki 6. Te­ki­jät: Joki­aho, Putus-Hilasvuori (Sa­no­ma Pro 2011)

Oppi­kir­ja il­moi­te­taan kurs­sin alus­sa.

Link­ki 4 tai Uk­ko­nen: Ee­pos. Suo­men his­to­ri­an kään­ne­koh­tia. (Sa­no­ma Pro 2005)

Mui­den his­to­ri­an kurs­sien oppi­kir­jat il­moi­te­taan kurs­sin alus­sa.

YHTEISKUNTAOPPI (YH)

Link­ki 1. Te­ki­jät: Au­nes­luo­ma, Putus-Hilasvuori, Uk­ko­nen, Vuo­re­la (Sa­no­ma Pro 2011,

(2. uu­dis­tet­tu pai­nos )

Link­ki 2. Te­ki­jät: Mart­ti­la, Si­mi­lä, Uk­ko­nen, Vuo­re­la (Sa­no­ma Pro 2011)

Link­ki 3. Te­ki­jät Nilkku, Pau­la­ran­ta, Sei­ta­jär­vi (Sa­no­ma Pro 2009)

Jo­kai­sen Eu­roop­pa Te­ki­jät: Au­nes­luo­ma, Putus-Hilasvuori, Si­mi­lä. ( Sa­no­ma Pro 2013 )

Oppi­kir­ja il­moi­te­taan kurs­sin alus­sa.

TERVEYSTIETO

Ter­veys­tie­don kurs­seil­la voi käyt­tää myös sa­man kir­ja­sar­jan säh­köis­tä oppi­kir­jaa.

PSYKOLOGIA
MUSIIKKI

Han­ki oppi­kir­jat ajois­sa en­nen uu­den jak­son al­kua. Äi­din­kie­les­sä ja vie­rais­sa kie­lis­sä val­miik­si täy­tet­ty­jen oppi­kir­jo­jen käyt­tö ei ole suo­si­tel­ta­vaa.

Han­ki oppi­kir­jat ajois­sa en­nen uu­den jak­son al­kua.

Opinto-opas2014-201520.5.2013